اهمیت انتخاب صحیح KPIهای موثر برای تحلیل داده‌های خط تولید

اهمیت انتخاب صحیح KPIهای موثر برای تحلیل داده‌های خط تولید
معیار‌های تولیدی تعریف شده و قابل اندازه‌گیری هستند که با صرفه‌جویی در زمان به کسب و کار‌ها کمک می‌کند تا روی مهم‌ترین معیار‌ها تمرکز کرده و عملکرد را در یک دوره زمانی ردیابی، تجزیه و تحلیل و بهینه کنند. یک داشبورد KPI می‌تواند اهداف و اولویت‌های شرکت را متمرکز نگه دارد و اطمینان حاصل کند که سازمان درحال پیشرفت است.
ادامه مطلب