ارزیابی و مدیریت هوشمند نیروی انسانی

  • ثبت تاریخچه عملکرد و امتیازدهی هوشمند کارکنان
  • محاسبه اتوماتیک حقوق و دستمزد
    ​​​​​​​
اجرای این راهکار در کارخانه شما

​اطلاع آنی از توقفات
​​​​​​​ و ناهنجاری ها

  • ​​​کمک به مدیران جهت اطلاع آنی از فاصله گرفتن از برنامه تولید قبل از نزدیک شدن به موعد تحویل​​​​​​​
  • ​​​​​​​​​​​​​​امکان تصمیم سازی و برنامه ریزی بر اساس تاریخچه تولید

اجرای این راهکار در کارخانه شما

کنترل کیفیت هوشمند محصولات

  • ​حذف و کاهش خطای انسانی در کنترل کیفیت محصولا با استفاده دستگاه های تمام اتوماتیک کنترل کیفیت
  • ​​​​​​​امکان دریافت و ارسال شناسنامه محصولات برای مشتریان قبل از ارسال سفارش​​​​​​​
اجرای این راهکار در کارخانه شما